Geniet nu ook online van onze outletprijzen! Meer info

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”43px”][/vc_column][/vc_row][vc_row max_width=”800″ el_class=”algemene_voorwaarden”][vc_column][vc_column_text]

1. Wie zijn wij?

Dit zijn onze gegevens:

Goldshop NV
Ingelmunstersestraat 79
8870 Izegem
BE 0419.593.888
Tel. +32 51 20 20 27

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in geval van verkoop op afstand. Dit wil zeggen een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren.[/vc_column_text][vc_column_text]

2. Definities

a. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument zich op zijn herroepingsrecht kan beroepen.

b. Consument: Koper die koopovereenkomsten aangaat die geen verband houden met zijn handels- of beroepsbezigheden.

c. Dag: kalenderdag.

d. Duurzame gegevensdrager: elk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) dat de ontvanger in staat stelt de informatie die aan hem is gericht op te slaan of te bewaren zodat deze later opnieuw kan worden geconsulteerd.

e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de consument om binnen een bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

f. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van communicatiemiddelen die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren.

g. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, in bijlage bij deze voorwaarden, en opgemaakt volgens de Europese voorwaarden. Het modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de consument zich niet op het herroepingsrecht kan beroepen voor een bepaalde overeenkomst.

h. Communicatiemiddel voor verkoop op afstand: communicatiemiddel dat erop gericht is overeenkomsten te laten tot stand komen tussen twee partijen zonder dat deze partijen zich fysiek in dezelfde ruimte hoeven te bevinden.

i. Koper: partij die de communicatiemiddelen gebruikt om een overeenkomst op afstand tot stand te laten komen waarbij hij producten aankoopt.

j. Verkoper: Goldshop N.V, zie artikel 1.[/vc_column_text][vc_column_text]

3. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper, alsook op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper.

b. De Algemene Voorwaarden worden altijd op duidelijke en volledige wijze ter beschikking gesteld aan de Koper alvorens de overeenkomst definitief tot stand is gekomen.

c. De Koper ontvangt de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst, door middel van een duurzame gegevensdrager. De Verkoper zal op eenvoudig verzoek een kopie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.

d. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming dewelke schriftelijk vastgelegd is. Het gebruik van elektronische communicatievormen kan een geldige overeenkomst tot stand doen komen.[/vc_column_text][vc_column_text]

4. Aanbod en Prijs

a. Het aanbod is een uitnodiging aan de koper gericht op de totstandkoming van een aankoop. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper de bestelling van Koper aanvaard door middel van een bevestigingsbericht via de beschikbare elektronische kanalen. Verkoper kan tot tien (10) dagen na bestelling overgaan tot aanvaarding.

c. De Koper heeft het recht van de overeenkomst af te zien zolang de bestelling niet door Verkoper is aanvaard.

d. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het onderwerp uitmaken van de overeenkomst die tot stand zal komen na de aanvaarding. Kennelijke of overduidelijke fouten in het aanbod kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.

e. Beperkingen aan het aanbod, zoals beperkingen in tijd en ruimte, zijn slechts geldig voor zover duidelijk vermeld ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

f. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief kunnen wel na de totstandkoming van de overeenkomst worden toegepast.

g. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Minimale afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de overeenkomst te vorderen.

h. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW. i. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief kosten voor levering per verzekerde koerier binnen België. Voor verzendingen buiten België dient vooraf contact te worden opgenomen met de Verkoper.

j. Verkoper heeft het recht binnen de wettelijk vastgestelde grenzen maatregelen te nemen om na te gaan of Koper aan zijn/ haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. De Verkoper heeft het recht af te zien van de overeenkomst in geval van ernstige vermoedens dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.[/vc_column_text][vc_column_text]

4. Aanbod en Prijs

a. Het aanbod is een uitnodiging aan de koper gericht op de totstandkoming van een aankoop. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper de bestelling van Koper aanvaard door middel van een bevestigingsbericht via de beschikbare elektronische kanalen. Verkoper kan tot tien (10) dagen na bestelling overgaan tot aanvaarding.

c. De Koper heeft het recht van de overeenkomst af te zien zolang de bestelling niet door Verkoper is aanvaard.

d. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het onderwerp uitmaken van de overeenkomst die tot stand zal komen na de aanvaarding. Kennelijke of overduidelijke fouten in het aanbod kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.

e. Beperkingen aan het aanbod, zoals beperkingen in tijd en ruimte, zijn slechts geldig voor zover duidelijk vermeld ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

f. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief kunnen wel na de totstandkoming van de overeenkomst worden toegepast.

g. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Minimale afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de overeenkomst te vorderen.

h. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief BTW.

i. De prijzen genoemd in het aanbod zijn inclusief kosten voor levering per verzekerde koerier binnen België. Voor verzendingen buiten België dient vooraf contact te worden opgenomen met de Verkoper.

j. Verkoper heeft het recht binnen de wettelijk vastgestelde grenzen maatregelen te nemen om na te gaan of Koper aan zijn/ haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. De Verkoper heeft het recht af te zien van de overeenkomst in geval van ernstige vermoedens dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.[/vc_column_text][vc_column_text]

5. Levering

a. Meegedeelde leveringstermijnen kennen slechts een indicatief karakter.

b. De Verkoper maakt gebruik van externe vervoerders voor de uitvoering van levering. Er wordt altijd gewerkt met verzekerde koeriers, zoals voorgeschreven door de Belgische wetgever. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van de vervoerder tijdens de levering. De Verkoper zal een onderzoek instellen bij de vervoerder in geval van gebrekkige levering. Gedurende de termijn van onderzoek wordt niet overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

c. De Verkoper draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

d. De levering geschiedt vanaf de eerste leveringspoging van de bestelde producten aan de Koper. De Koper wordt geacht de levering mogelijk te maken conform de afspraken. In geval van een onsuccesvolle leveringspoging kunnen bijkomende kosten voor een nieuwe leveringspoging in rekening gebracht worden.[/vc_column_text][vc_column_text]

6. Nakoming van de overeenkomst

a. Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten voldoen aan alle specificaties die zijn meegedeeld bij het aanbod, en dat het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften.

b. Bijkomende garanties die zijn aangeboden door Verkoper of diens toeleveranciers kunnen nooit de wettelijke rechten en vorderingen van Koper ten opzichte van Verkoper beperken in het geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

c. Bijkomende garantie betekent dat Verkoper of een van diens toeleveranciers aan Koper vorderingen of rechten toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is in geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

d. De wettelijke garantie zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

e. De Koper wordt geacht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit onmiddellijk volgend op de levering. Klachten omtrent gebrekkige conformiteit moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd worden aan de Verkoper binnen de wettelijk bepaalde termijn (cfr. Art. V.83, 14°-15° WER en Art. 1649quater BW).

f. De garantie is niet van toepassing op: Schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken. Schade veroorzaakt door bewaarmethoden die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft. De consument wordt aangeraden de gebrekkige producten terug te zenden in originele staat en originele verpakking, vergezeld van alle toebehoren, voor zover mogelijk. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. De Verkoper is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Kosten ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de garantieregeling zijn onverkort voor rekening van de Koper.[/vc_column_text][vc_column_text]

7. Herroepingsrecht

Onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “consument”.

a. De Koper-consument heeft het recht gedurende een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor een reden op te geven. Koper-consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is. De Koper-consument staat zelf in voor de kosten verbonden aan het terugzenden van de bestelling.

b. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient Koper-consument binnen de bedenktermijn melding te maken aan Verkoper van zijn wil door gebruik van het modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. De Koper-consument moet volgende informatie vermelden: De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; Naam en adres van de Koper-consument; Handtekening van de Koper-consument;

c. De termijn van 14 dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat Koper-consument of een door hem aangewezen derde die niet de transporteur is het bestelde product heeft ontvangen.

d. De Koper-consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten. e. Binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op het moment bedoeld in punt b. zal Koper-consument de producten die hij niet wenst te houden terug zenden naar Verkoper.

f. De consument wordt aangeraden de gebrekkige producten terug te zenden in originele staat en originele verpakking, vergezeld van alle toebehoren, voor zover mogelijk. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. Koper-consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper.

g. Indien discussie zou ontstaan over de wijze waarop of de termijn waarbinnen Koper-consument het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, ligt de bewijslast bij Koper-consument.

h. Tenzij Verkoper heeft aangegeven in te staan voor de kosten van terugzending of niet heeft meegegeven dat Koper-consument hiervoor zelf diende in te staan, vallen deze kosten ten laste van Koper-consument.

i. Als Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht beroept, worden automatisch alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

j. Van zodra Verkoper van Koper-consument melding ontvangt dat Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt Verkoper een ontvangstbevestiging naar Koper-consument. k. Verkoper betaalt alle door Koper-consument voor het product betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat Koper-consument zich op zijn herroepingsrecht wenste te beroepen van Koper-consument heeft ontvangen.

l. Voor de terugbetaling gebruikt Verkoper hetzelfde betaalmiddel als Koper-consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.

m. Voor volgende artikelen geldt geen herroepingsrecht:

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht) De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)[/vc_column_text][vc_column_text]

8 Overmacht

Indien Verkoper door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.[/vc_column_text][vc_column_text]

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Verkoper en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.[/vc_column_text][vc_column_text]

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Verkoper.

Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.[/vc_column_text][vc_column_text]

11. Overige

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen.

De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verkoper heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten. Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zullen beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.

Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Verkoper zijn hoofdzetel heeft, hoewel geschillen zo veel mogelijk dienen opgelost te worden bij minnelijk akkoord.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”43px”][/vc_column][/vc_row]

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.